CEIDG - kompendium wiedzy dla przedsiębiorcy

26.08.2022

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, w skrócie CEIDG to system elektroniczny, który agreguje informacje o przedsiębiorcach. Jakie ma zadania i jak z niego korzystać?

Mężczyzna otoczony stosami dokumentów

Źródło: Unifiedpost

Podstawą funkcjonowania CEIDG jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 541), która weszła w życie 30 kwietnia 2018 r. 


Jakie zadania realizuje CEIDG?

Podstawową rolą CEIDG jest prowadzenie rejestru przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi. Dodatkowo pełni bardzo ważne funkcje informacyjne:
 • zapewnia informacje o podmiotach gospodarczych w zakresie zgodnym z ustawą,
 • zapewnia bezpłatny dostęp do danych,
 • umożliwia zarówno ustalenie terminu jak i zakresu zmian dokonanych we wpisach w CEIDG a także identyfikację tych zmian z podmiotem, który ich dokonał.

Warto wskazać, że wszystkie czynności związane z dokonaniem wpisu do CEIDG są bezpłatne.

 

Kto podlega wpisowi do rejestru CEIDG?

Wpis do rejestru jest obowiązkowy dla przedsiębiorcy. Podlegają mu osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych. Inne podmioty podlegają zazwyczaj wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (z pewnymi wyjątkami). Wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej bez wpisu jest wykroczeniem, które podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny. 


Przydatne dane i materiały, jakie  można znaleźć na stronie CEIDG (ceidg.gov.pl):
 • formularz wpisu - jednolity i powszechnie obowiązujący,
 • wyszukiwarkę firm i osób prowadzących działalność na terenie Polski,
 • informacje na temat wszelki zmian i wpisów do rejestru działalności,
 • a także tutoriale ułatwiające przygotowanie i złożenie wniosku do CEIDG.

 

Wniosek o wpis do ewidencji (CEIDG-1) pełni kilka funkcji jednocześnie:

 • jest zgłoszeniem identyfikacyjnym aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego osoby fizycznej, która prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą (NIP),
 • jest oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • jest wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
 • jest zgłoszeniem lub zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS-u (lub KRUS-u).

 

Jak wypełnić wniosek o wpis do CEIDG?

Aktualnie ci przedsiębiorcy, którzy chcą wystartować z działalnością gospodarczą lub ją prowadzą i zamierzają dokonać zmian na formularzu CEIDG-1, mogą zrobić to za pomocą serwisu biznes.gov.pl. Celem nadrzędnym tej platformy jest przede wszystkim ułatwienie przedsiębiorcom założenia własnej działalności. Mogą tego dokonać online, bez wychodzenia z domu. Platforma CEIDG upraszcza i przyspiesza całą procedurę też dzięki możliwości przekazywania elektronicznie wniosków składanych do instytucji państwowych. 
Przedsiębiorca dokonuje rejestracji w serwisie za pośrednictwem Profilu Zaufanego, e-dowodu lub adresu e-mail, przy czym uwierzytelnianie odbywa się przy użyciu Profilu Zaufanego albo e-dowodu.
 
Formularz CEIDG-1 Wniosek O wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedsiębiorca może złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Wraz z wnioskiem składane jest też oświadczenie: "...że wobec osoby, której wpis dotyczy, nie orzeczono prawomocnie zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w zakresie działalności gospodarczej objętej wpisem, oraz że osoba, której wpis dotyczy, posiada tytuł prawny do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG."

 

Likwidacja działalności - wykreślenie wpisu z CEIDG

W przypadku, gdy przedsiębiorca likwiduje działalność gospodarczą jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na formularzu CEIDG-1 - który jest jednocześnie wnioskiem o wykreślenie wpisu. Musi zostać złożony w terminie do 7 dniu od momentu zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
Na podstawie tak złożonego formularza ZUS sporządza druk ZUS ZWPA w celu wyrejestrowania przedsiębiorcy z listy płatników składek. W ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku CEIDG-1 należy zgłosić formularz ZUS ZWUA (o wyrejestrowanie siebie z ubezpieczeń) i ewentualnie ZUS ZCNA (o wyrejestrowania z ubezpieczeń członków rodziny).

Related Blogs