Jednoosobowa działalność gospodarcza - co warto wiedzieć?

10.08.2022

Myślisz o założeniu własnej działalności gospodarczej, ale nie do końca wiesz, jak to zrobić? Przeraża Cię bieganie po urzędach i przedzieranie się przez gąszcz procedur? To prostsze niż myślisz. Wyjaśniamy, czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza i co warto wiedzieć, chcąc ją założyć.

osoba pisząca na laptopie
Autor obrazka: Christin Hume, Źródło: Unsplash.com

 

Działalność gospodarcza – podstawowa definicja

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Przedsiębiorców z 6 marca 2018 roku działalnością gospodarczą jest "zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły". Aby w pełni zakwalifikować aktywność do działalności gospodarczej, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

 

 • cel zarobkowy,
 • ciągłość wykonywania czynności,
 • powtarzalność działań,
 • organizacja pracy i miejsca jej wykonywania,
 • wykonywanie we własnym imieniu,
 • własne zarządzanie i odpowiedzialność,
 • ponoszenie bezpośredniego ryzyka związanego z wykonywaną działalnością.
 

Jak założyć działalność jednoosobową działalność gospodarczą (JDG)?

Nie musisz chodzić po urzędach, żeby załatwić formalności - dziś założysz firmę online. W tzw. jednym okienku na biznes.gov.pl zostaniesz sprawnie przeprowadzony przez cały proces. Informacja o rozpoczęciu działalności zostanie przekazana do ZUS i urzędu skarbowego. Oczywiście, możesz też założyć ją osobiście w urzędzie miasta lub gminy, składając odpowiednie wnioski.
Przed rozpoczęciem rejestracji online, przygotuj dane i dokumenty, ułatwi to wypełnianie wniosku:
 
 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia,

 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,

 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany,

 • wszystkie posiadane obywatelstwa,

 • numer NIP i REGON, jeśli zostały nadane,

 • adres zamieszkania i inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą,

 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej,

 • nazwę skróconą,

 • kody PKD,

 • liczbę pracowników, jeśli planujesz ich zatrudnić,

 • datę rozpoczęcia działalności,

 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą,

 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

 

Jeśli nie masz NIP ani REGON, to wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. NIP i REGON zostaną automatycznie uzupełnione w twoim wpisie - NIP w ciągu 1 dnia roboczego, REGON w ciągu 7 dni.

Jednoosobową działalność gospodarczą możesz prowadzić samodzielnie, jeśli masz ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie, które chcą prowadzić własny biznes, muszą korzystać z pomocy swych ustawowych przedstawicieli czyli w większości przypadków rodziców. Nie musisz być obywatelem Polski. Na takich samych zasadach, jak Polacy, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obywatele państw spoza UE i EOG zaś muszą mieć przykładowo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE czy zezwolenie na pobyt czasowy, wydane w określonym celu, np. studia w Polsce.

 

Czy działalność musi być zarejestrowana w CEIDG?

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, musisz zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). To nic innego, jak rejestr przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Wpisują się tam także przedsiębiorcy, chcąc zostać wspólnikami spółki cywilnej. Jeśli zaś przewidujesz, że będziesz osiągać niewielkie przychody z twojej działalności, to nie musisz rejestrować się jako przedsiębiorca.

 

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, gdy:

 • przychody z działalności nie przekraczają miesięcznie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku wynosi ono 3010 zł),
 • jesteś osobą fizyczną,
 • nie wykonujesz działalności w spółce cywilnej,
 • nie prowadzisz działalności regulowanej, wymagającej zezwoleń lub koncesji,
 • nie wykonywałeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.
 
Nie musisz też rejestrować działalności, gdy jesteś rolnikiem i:
 
 • rowadzisz działalność agroturystyczną,
 • produkujesz wino,
 • prowadzisz rolniczy handel detaliczny.

 

Korzyści z nierejestrowania działalności:

 • nie musisz zgłaszać JDG w ewidencji CEIDG, urzędzie skarbowym i GUS,
 • nie musisz płacić zaliczek na podatek ani składek ZUS,
 • w ramach księgowości prowadzisz tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży.

 

Zalety i wady prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Jak każda forma prowadzenia działalności gospodarczej, JDG ma swoje zalety i wady. To najprostsza forma, łatwa w rejestracji i najmniej kosztowna inwestycja.

Zalety:

 • nie ponosisz kosztów inwestycji w założenie własnej działalności,
 • nie musisz tworzyć kapitału firmy,
 • możesz łatwo otworzyć, ale też zawiesić czy zlikwidować działalność,
 • masz wybór różnych form opodatkowania,
 • ponosisz relatywnie małe koszty obsługi księgowej,
 • nie musisz raportować w skomplikowany sposób.
 
Wady:
 
 • odpowiadasz za zobowiązania całym swoim majątkiem,
 • sam odprowadzasz składki ubezpieczeniowe do ZUS,
 • musisz posiadać wiedzę na temat przepisów podatkowym, choć dobrze jest korzystać z usług i doradztwa profesjonalnego biura księgowego.

Related Blogs