Opodatkowanie na zasadach ogólnych. Co trzeba wiedzieć?

07.10.2022

Wysokość opodatkowania działalności gospodarczej zależy nie tylko od wartości osiągniętego dochodu, ale również od wybranej formy opodatkowania. Najbardziej powszechną wśród przedsiębiorców metodą jest skala podatkowa, opierająca się na obowiązujących progach podatkowych. 

Kobieta zapisuje coś na papierze siedząc przed komputerem

Źródło: Unifiedpost

Progi podatkowe to nic innego, jak limity rocznych dochodów, którym przypisane są określone stawki podatku. W 2022 roku obowiązuje stawka 12% dla dochodów do 120 000 zł i 32% dla dochodów powyżej tej kwoty.  

 

Dla kogo przeznaczona jest stawka podatkowa? 

Skala podatkowa przeznaczona jest zarówno dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej i komandytowej oraz osób fizycznych czerpiących dochody z innych źródeł, np. z umowy o pracę. Główną różnicą jest to, że przedsiębiorcy mogą zrezygnować z tej formy rozliczenia. Dla pozostałych jest to jedyna dostępna forma podatku dochodowego.

 

Zgłoszenie działalności do opodatkowania wg. skali podatkowej


Skalę podatkową jako formę opodatkowania firmy można wybrać podczas rejestracji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1 lub nie wskazując innej formy opodatkowania podczas rejestracji firmy urzędzie. Przedsiębiorcy rozliczający się wcześniej ryczałtem lub podatkiem liniowym także mogą zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne. Jest to możliwe do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w nowym roku podatkowym.     

Należy wtedy złożyć pisemne oświadczenie o zmianie z dotychczasowej formy opodatkowania do właściwego urzędu skarbowego lub poprzez zmianę za pośrednictwem CEIDG-1.

 

Rozliczenie

Rozliczając się na zasadach ogólnych, podatek dochodowy wyliczany jest od dochodu i na podstawie kosztów działalności. Rozliczenie może być oparte na podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych - jest to uzależnione od formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności. Opodatkowanie w takiej formie uprawnia przedsiębiorcę do korzystania z wielu ulg i odliczeń podatkowych.

Dodatkowo, wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych, przedsiębiorca ma obowiązek obliczać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku (w okresach miesięcznych lub kwartalnych). Zaliczki należy obliczyć i wpłacić na konto odpowiedniego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Po zakończeniu roku podatkowego, podatnik składa w odpowiednim urzędzie skarbowym zeznanie roczne PIT-36. Ostatecznym terminem na dokonanie tego obowiązku jest 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

 

Podsumowanie 

Rozliczanie się wg. skali podatkowej sprowadza się więc do tego, że wraz ze wzrostem progów dochodowych wzrasta także stawka podatku. Jeżeli dochód z działalności gospodarczej nie przekracza pierwszego progu podatkowego, to na pewno jest to kryterium, które przemawia za opodatkowaniem na skali podatkowej. Taka forma opodatkowania jest wybierana również przez przedsiębiorców, dla których ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i podatek liniowy nie są atrakcyjne lub tych, którym zależy na odliczaniu kosztów związanych z prowadzeniem działalności od przychodu, odliczeniu składek ubezpieczeniowych (społecznych)  oraz ulgach podatkowych.

Related Blogs