Rejestracje i upadłości firm w Polsce w 2021 r. – według danych GUS

28.06.2022

Rok 2021 był dla rozwoju polskiego biznesu lepszy od poprzedniego, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat rejestracji i upadłości przedsiębiorstw. W 2021 r. powstało w Polsce ponad 350 tys. nowych firm, czyli o 12,4 proc. więcej niż w 2020. Jednocześnie upadło o blisko 30 proc. mniej przedsiębiorstw – 376 w 2021 wobec 528 rok wcześniej.

Mężczyzna trzyma tablet z diagramami na ekranie

Autor: Towfiqu barbhuiya, Źródło: unsplash.com

Główny Urząd Statystyczny cyklicznie publikuje dane na temat rejestracji i upadłości przedsiębiorstw. Porównanie danych z lat 2020 i 2021 pokazuje, że sytuacja dla polskiego biznesu staje się lepsza. Świadczy o tym zarówno wzrost rejestracji nowych firm, jak i znaczny spadek odnotowanych upadłości. Jest to efekt poprawiającej się koniunktury oraz wsparcia, jakie przedsiębiorcy otrzymywali w ramach tarcz antykryzysowych w czasie pandemii COVID-19.

 

Rejestracje przedsiębiorstw

W całym 2021 r. zarejestrowano w Polsce 350 471 firm, czyli o 12,4 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy powstało ich 311 794. Wzrosty objęły większość form prawnych prowadzenia działalności i wszystkie sektory gospodarki.

 

Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw w poszczególnych kwartałach
lata 2019-2021

Wizualna prezentacja wspomnianych statystyk

Źródło: GUS

 

 

Formy prawne

Dominująca forma prawna rejestrowanych firm to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Stanowią one blisko 83 proc. wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Kolejne są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,6 proc.) oraz spółki cywilne (prawie 1,5 proc.). Jedynie 3 609 (niewiele ponad 1 proc.) spośród zarejestrowanych w 2021 r.  firm miało inną formę prawną.

 

Rejestracja przedsiębiorstw w 2021 r. według form prawnych

Forma prawna działalności  Liczba
(udział proc.) 
 Zmiana proc. r/r
Spółki cywilne
 5 169
(1,47)
 9,5
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  290 369
(82,85)
 11,5
Spółki partnerskie  130
(0,04)
 23,8
Spółki akcyjne  275
(0,08)
 6,2
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  51 324
(14,64)
 25,7
Spółki jawne  1 823
(0,52)
 71,3
Spółki komandytowe  818
(0,23)
 -79,6
Spółki komandytowo-akcyjne
 137
(0,04)
 98,6
Spółdzielnie  118
(0,03)
 -10,6
Oddziały zagranicznych przedsiębiorstw  232
(0,07)
 28,2
Inne, w tym bez szczególnej formy prawnej*  76
(0,02)
 22,6
RAZEM  350 471
(100)
 12,4
 *Pozycja obejmuje następujące podmioty: spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach; przedsiębiorstwa zagraniczne; podmioty bez szczególnej formy prawnej.

 

Porównując te dane z liczbami z roku 2020, jedynie spółek komandytowych i spółdzielni zarejestrowano mniej. W wypadku wszystkich pozostałych form prawnych nastąpił wzrost zarejestrowanych przedsiębiorstw.

 

Branże

W danych GUS przedsiębiorstwa dzielone są pod względem dominującego rodzaju działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) i połączone w osiem grup.

 

Rejestracja przedsiębiorstw w 2021 r. według rodzajów działalności

Dominujący rodzaj działalności
(sekcje PKD) 
 Liczba
(udział proc.)
Zmiana proc. r/r 
 Przemysł (B, C, D, E)
 28 452
(8,12)
 10,8
 Budownictwo (F)
 72 892
(20,80)
 6,6
 Handel; naprawa pojazdów samochodowych (G)
 59 491
(16,97)
 5,2
 Transport i gospodarka magazynowa (H)
 20 318
(5,80)
 8,3
 Zakwaterowanie i gastronomia (I)
12 780
(3,65)
 11,5
 Informacja i komunikacja (J)
 30 325
(8,65)
 42,8
 Usługi (K, L, M, N)

75 275
(21,48)

 13,3
 Pozostałe (P, Q, R, S)
 50 938
(14,53)
 17,7
 RAZEM
 350 471
(100)
 12,4

Opracowanie własne Banqup na podstawie danych GUS

Najwięcej nowych firm powstało w grupach Usługi oraz Budownictwo – odpowiednio 75,3 i 71,9 tys. Każda z nich stanowi ponad 20 proc. wszystkich zarejestrowanych firm. Natomiast pod względem największego wzrostu w stosunku do roku 2020 wyraźnie wyróżnia się Informacja i komunikacja. Przedsiębiorstw z tego obszaru zarejestrowano w 2021 r. o blisko 43 proc. więcej – 30,3 tys.

 

Upadłości przedsiębiorstw

Jeśli chodzi o liczbę upadłości odnotowanych przez GUS, to sytuacja również uległa poprawie. W 2021 r. było ich 376, a więc stanowiły jedynie 0,11 proc. liczby firm zarejestrowanych. Rok wcześniej upadłości było 528 (0,17 proc. liczby zarejestrowanych). 

 

 

Liczba upadłości  w poszczególnych kwartałach
lata 2019-2021

Wizualna prezentacja wspomnianych statystyk

Źródło: GUS

Mniejsza o blisko 30 proc. liczba upadłości wiązana jest z poprawiającą się w 2021 r. koniunkturą oraz wsparciem finansowym, jakie firmy otrzymywały z powodu trwającej pandemii COVID-19 w ramach tak zwanych tarcz antykryzysowych.

 

Formy działalności

Zdecydowaną większość (ponad 60 proc.) zlikwidowanych w 2021 r. firm stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ogłoszono upadłość 229 z nich. Podobny los spotkał 82 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ale w porównaniu z 2020 r. łączna liczba upadłości zmalała, a jedynie spółdzielni zamknięto w 2021 r. więcej – 6, wobec 5 rok wcześniej.

 

 

Upadłości przedsiębiorstw w 2021 r. według form prawnych 

Forma prawna działalności  Liczba
(udział proc.) 
Zmiana proc. r/r 
 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 82
(21,81)
 -31,7
 Spółki akcyjne
 20
(5,32)
 -50,0
 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 229
(60,90)
 -25,6
 Spółki jawne
 8
(2,13)
 -57,9
 Spółki komandytowe  29
(7,71)
 -12,1
 Spółki komandytowo-akcyjne  2
(0,53)
 -33,3
 Spółdzielnie  6
(1,60)
 20,0
 RAZEM  376
(100)
 -28,8

Opracowanie własne Banqup na podstawie danych GUS

 

Sektory gospodarki

Analizując upadłości firm pod względem rodzaju prowadzonej działalności, to w 2021 r. największy udział miały sekcje Przemysł oraz Handel; naprawa pojazdów samochodowych. Do każdej z nich należało po ok. ¼ upadłych przedsiębiorstw. Jednocześnie zamknięto jedynie 9 firm zajmujących się informacją i komunikacją, co stanowiło niewiele ponad 2 proc. wszystkich upadłości.

 

Upadłości przedsiębiorstw w 2021 r. według rodzajów  działalności

Dominujący rodzaj działalności
(sekcje PKD) 
Liczba
(udział proc.) 
 Zmiana proc. r/r
 Przemysł (B, C, D, E)  96
(25,53)
 -22,6
 Budownictwo (F)
 49
(13,03)
 -31,9
 Handel; naprawa pojazdów samochodowych (G)
 92
(24,47)
 -37,4
 Transport i gospodarka magazynowa (H)
 21
(5,59)
 -46,2
 Zakwaterowanie i gastronomia (I)
 24
(6,38)
 -20,0
 Informacja i komunikacja (J)
 9
(2,39)
 -25,0
 Usługi (K, L, M, N)
 68
(18,09)
 -15,0
 Pozostałe (P, Q, R, S)
 17
(4,52)
 -29,2
 RAZEM  376
(100)
 -28,8
Opracowanie własne Banqup na podstawie danych GUS

Related Blogs