KSeF: Ministerstwo Finansów opublikowało projekt. Do 23 grudnia można zgłaszać uwagi

12.12.2022

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest już projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, gdzie znajdziemy propozycje przepisów wprowadzających w Polsce obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Kto może zgłosić uwagi do projektu? Co się z nimi dzieje? 

pisanie na klawiaturze

Źródło: Unifiedpost

Obligatoryjny KSeF ma zostać w naszym kraju uruchomiony dzięki decyzji wykonawczej wydanej przez Radę Unii Europejskiej 17 czerwca 2022 r. Głównym celem wprowadzenia nowego systemu ma być zmniejszenie luki w podatku VAT. Ministerstwo Finansów zakłada, że KSeF obsługiwać będzie docelowo ponad 2,5 mld faktur rocznie. Przedsiębiorcy, którzy chcą poznać zasadę działania systemu i przygotować się na jego wprowadzenie, mogą dobrowolnie korzystać z KSeF już od 1 stycznia tego roku.

 

KSeF - co zawiera projekt zmian w ustawie?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów 1 grudnia 2022 r., projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług zakłada, że:

 • KSeF będzie obowiązkowy dla podatników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Nowym system będzie miał zastosowanie do transakcji, które objęte są wymogiem fakturowania wg. przepisów dotyczących podatku VAT i Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów.

 • Za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej będzie uznawana data przesłania jej do KSeF.

 • Datą otrzymania e-faktury będzie data przydzielenia jej numeru KSeF.

 • Korekty faktur wystawionych przed wprowadzeniem obowiązkowego KSeF, trzeba będzie wystawić już w nowym systemie.

 • W KSeF będzie można przedstawiać kontrahentom propozycje faktur korygujących do akceptacji.

 • KSeF pozwoli sprawdzić w wykazie podatników, czy kontrahent ma obowiązek wystawiać faktury przy użyciu nowego systemu.

 

 

Wyjątki - kiedy będzie można wystawić fakturę poza KSeF?

Przepisy, nad którymi pracuje resort finansów, przewidują również sytuacje, kiedy fakturę będzie można wystawić poza systemem i w postaci innej niż ustrukturyzowany plik xml. Prawo pozwoli na to w czterech przypadkach:

 
 • gdy miejscem prowadzenia działalności podmiotu, który wystawia fakturę jest terytorium innego państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego
 • odbiorcą faktury elektronicznej jest podmiot nieposiadający siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • odbiorca faktury elektronicznej nie ma obowiązku korzystania z KSeF
 • KSeF uległ awarii lub jest niedostępny (jeśli do tego dojdzie, podatnicy będą musieli wystawić e-faktury zgodne z odgórnie ustalonym wzorem i w terminie 7 dni od zakończenia awarii przesłać je do systemu) 
 

Od kiedy KSeF będzie obowiązkowy? 

 Resort Finansów planuje, że KSeF stanie się w Polsce obowiązkowy 1 stycznia 2024 r. Pół roku później brak wdrożenia systemu zacznie być karany. Ustawodawca przewiduje, że za wystawienie faktury poza systemem naliczona zostanie grzywna w wysokości do 100 proc. kwoty podatku VAT. W przypadku braku podatku VAT na fakturze, kara może z kolei wynieść do 18,7% należności ogółem wykazanej w dokumencie. Od 1 stycznia 2025 r. obowiązkowy KSeF obejmie także faktury wystawianie przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz paragony z NIP o wartości do 450 zł. 

 

Co dalej z projektem ustawy o KSeF?

Nowe przepisy są obecnie na etapie opiniowania i uwagi do projektu zgłaszać można do 23 grudnia bieżącego roku. Później zajmą się nim kolejne Komitety Rady Ministrów i Komisja Prawnicza, a na końcu Sejm. Ministerstwo Finansów zaznacza, że w toku konsultacji publicznych oraz prac parlamentarnych, treść projektowanych regulacji może się jeszcze zmienić.  Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów  to I kwartał 2023 r.

 

Jak można zgłaszać uwagi do projektu? 

Dokumenty dotyczące prac nad nowymi przepisami umieszczone zostały na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Uwagi do projektu zgłaszać mogą osoby fizyczne i przedsiębiorcy. Wszelkie sugestie przesłać należy  na adres  sekretariat.pt@mf.gov.pl. Równocześnie prowadzone są także konsultacje dotyczące struktur logicznych e-Faktur. W tym przypadku uwagi kierować trzeba na adres  sekretariat.drp@mf.gov.pl. Termin zakończenia konsultacji wyznaczono na dzień 23 grudnia 2022 r. 
 
Opinie zebrane w trakcie konsultacji zostaną przez resort finansów przeanalizowane i posłużą do opracowania raportu, w którym twórcy ustawy ustosunkują się do zgłoszonych uwag oraz poinformują o ich przyjęciu lub odrzuceniu. Jeśli ministerstwo uzna, że może to pomóc w konsultacjach, będzie mogło także zorganizować dla podmiotów zgłaszających uwagi dodatkową konferencję uzgodnieniową.
 
Po zakończeniu konsultacji społecznych, nad projektem zmian w ustawie pracować będą jeszcze Komitety Rady Ministrów i Komisja Prawnicza. Później dokument trafi pod obrady Sejmu.

Related Blogs