Rodzaje umów o pracę – jaką wybrać?

30.08.2022

Zanim wdrożysz nowego pracownika do zespołu, musisz spełnić szereg formalności. Jedną z nich jest podpisanie umowy o pracę. Nie istnieje jednak uniwersalna umowa, która sprawdziłaby się w każdej sytuacji. Dokumenty różnią się od siebie w zależności od potrzeb i obowiązków osób zatrudnianych.

osoba podpisująca dokument

Źródło: Unifiedpost

 

Czym charakteryzuje się umowa o pracę?

Umowa o pracę zobowiązuje zaangażowane strony do wypełnienia względem siebie określonych obowiązków. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, pracownik na etacie wykonuje pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Do obowiązków pracodawcy należy przede wszystkim wypłata wynagrodzenia. Jednocześnie ustawodawca umieścił w Kodeksie Pracy zapis, dzięki któremu niedopuszczalne jest zastąpienie umowy o pracę jedną z umów cywilnoprawnych, gdy warunki wykonywania pracy nakładają się z tymi, które stanowią o stosunku pracy. 

 


Rodzaje umów

Przeprowadziłeś_aś już rozmowę rekrutacyjną, zweryfikowałeś_aś dane kandydata i zdecydowałeś_aś się go zatrudnić. Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy o pracę. W tej sytuacji masz kilka opcji do wyboru: umowa o pracę może być bowiem terminowa, którą zawiera się na określony czas lub bezterminowa. Jeśli zainteresowane strony nie wskażą rodzaju umowy, a okoliczności nawiązania współpracy nie będą wskazywać na jej określony typ, to przyjmuje się, że została ona zawarta na czas nieokreślony.Umowa na okres próbny

Podczas trwania umowy na okres próbny możesz zweryfikować umiejętności i kwalifikacje pracownika w praktyce. Pracownik w tym czasie może ocenić warunki świadczenia pracy, zakres czynności czy panującą w pracy atmosferę. Najczęściej pierwszą umową zawieraną z pracodawcą umowa na okres próbny zgodnie z art. 25 § 2 k.p. jest  , a czas jej trwania może wynosić maksymalnie 3 miesiące. Taka umowa może być zawarta tylko raz. Ograniczenie to nie obowiązuje, jeżeli kolejna umowa na okres próbny jest zawierana z tym samym pracownikiem, ale dotyczy innego stanowiska oraz w przypadku wystąpienia co najmniej 3-letniej przerwy w zatrudnieniu. Po zakończeniu okresu próbnego nie musisz zawierać z pracownikiem żadnej dalszej umowy, w wyniku czego następuje automatyczne rozwiązanie stosunku pracy. Umowy na okres próbny nie możesz zawierać z młodocianymi, których zatrudnienie i zwolnienie z pracy regulują odrębne przepisy. W trakcie trwania umowy na okres próbny pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, zwolnienia chorobowego, bezpłatnej opieki zdrowotnej, wynagrodzenia, okresu wypowiedzenia, a także w określonych przypadkach – do ochrony ciąży. 

 

 

Umowa na czas określony

Zgodnie z art. 25 § 1 k.p. umowa na czas określony może być zawarta jako druga umowa, po wygaśnięciu umowy na okres próbny lub jako pierwsza, której nie poprzedzała żadna inna umowa. Ważne, aby termin rozwiązania umowy był wskazany w jej treści. Okres zatrudnienia (na podstawie umowy lub umów o pracę na czas określony zawieranych między tym samym pracodawcą i pracownikiem) nie może przekraczać 33 miesięcy. Umowę na czas określony z danym pracownikiem możesz zawrzeć trzykrotnie. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub jeżeli łączny okres zatrudnienia na podstawie umów na czas określony będzie dłuższy niż 33 miesiące automatycznie oznacza zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Innymi formami umowy na czas określony są umowy terminowe, które zawiera się na czas konkretnej pracy lub umowy na zastępstwo zawierane, aby zastąpić nieobecnego pracownika z przyczyn usprawiedliwionych, tj. np. z powodu choroby lub urlopu wychowawczego. Co ważne, umowa na zastępstwo powinna dotyczyć tego samego rodzaju pracy i stanowiska, co umowa o pracę nieobecnego pracownika. Taka umowa może być zawierana więcej niż 3 razy i na czas dłuższy niż 33 miesiące. 

 

Umowa na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony zgodnie z art. 25 § 1 k.p. jest umową bezterminową, zawieraną bez oznaczenia końcowego terminu trwania stosunku pracy. Zakłada ona istnienie stałej więzi prawnej między Tobą i pracownikiem oraz gwarantuje stabilność jego zatrudnienia i idące za tym prawa, przede wszystkim w zakresie trwałości stosunku pracy. Umowa na czas nieokreślony wiąże się z dłuższymi okresami wypowiedzenia i może zostać rozwiązana na trzy sposoby: za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem (przez pracownika lub przez pracodawcę) oraz bez wypowiedzenia (w szczególnych wypadkach). 

 

Podsumowanie

Umowy o pracę mogą przybierać różne formy, co pozwala uelastycznić proces zatrudniania pracownika do określonych działań. Warto zastanowić się nad wszystkimi formami i wybrać tę najbardziej korzystną dla obu zaangażowanych stron. 

Related Blogs