Kako nas zakon obavezuje da izdajemo eFakture?

06.12.2022
Zakon o elektronskim fakturama u Srbiji je na snagu stupio 01.05.2022. godine, čime je otpočela prva faza implementacije sistema elektronskih faktura. Počevši od ovog datuma, subjekti javnog sektora su u obavezi da  putem državnog Sistema elektronskih faktura (SEF) izdaju, primaju i čuvaju fakture (izdate od strane subjekata javnog i privatnog sektora), dok su subjekti privatnog sektora u obavezi da izdaju fakture putem SEF-a u transakcijama sa javnim sektorom.

Druga faza implementacije zakona o elektronskim fakturama počela je 01.07.2022. od kada su subjekti privatnih sektora u obavezi da putem SEF-a primaju i čuvaju eFakture izdate od strane subjekata javnog sektor, dok su subjekti javnog sektora u obavezi da putem SEF-a izdaju fakture subjektima privatnog sektora.

Poslednja faza primene zakona o elektronskim fakturama očekuje nas od 01.01.2023. godine i odnosi se na subjekte privatnog sektora koji će biti u obavezi da putem SEF-a izdaju, primaju i čuvaju fakture u međusobnim transakcijama. Takođe, počevši od ovog datuma, subjekti privatnog sektora biće u obavezi da elektronskim putem evidentiraju obračun PDV-a (pojedinačna ili zbirna evidencija PDV-a) za sve one fakture koje nisu u obavezi da budu izdate putem SEF-a.

Ko je u obavezi da izdaje eFakture?

Prema uredbi zakona o elektronskim fakturama propisana je obaveza izdavanja eFaktura u međusobnim transakcijama privatnih sektora (preduzeća i preduzetnici koji su u sistemu PDV-a), u transakcijama između subjekata javnih i privatnih sektora, kao i u međusobnim transakcijama javnih sektora. 

Takođe od 01.01.2023. godine poreski punomoćnici stranih lica biće u obavezi da šalju, primaju i čuvaju elektronske fakture putem državnog Sistema elektronskih faktura. 

Da li je sadržaj eFaktura zakonom propisan?

Zakonom o elektronskim fakturama je propisan sadržaj eFaktura, fakture obavezno moraju sadržati:
1) Naziv, adresu, matični broj, poreski identifikacioni broj i poslovni račun izdavaoca;
2) Naziv, adresu, matični broj, poreski identifikacioni broj i poslovni račun primaoca;
3) Datum izdavanja i redni broj fakture;
4) Ukoliko je primalac korisnik javnih sredstava JBKJS primaoca;
5) Šifru ili naziv dobara odnosno usluga za svaku stavku iz elektronske fakture, kao i količinu i jedinicu mere;
6) Vrednost za svaku stavku sa eFakture;
7) Datum isporuke dobara i avansne uplate ukoliko se radi o fakturi za avansno plaćanje;
8) Instrukcije za plaćanje;
9) Ukupan iznos elektronske fakture;
10) Iznos avansnih plaćanja koja se odnose na jednu ili više stavki u elektronskoj fakturi;
11) Iznos poreza na dodatu vrednost obračunat po osnovici;
12) Napomenu o odredbi zakona kojim se uređuje porez na dodatnu vrednost, na osnovu koje nije obračunat PDV
13) Napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

Za ceo član 7 zakona možete pogledati detalje ovde.

Čuvaje eFaktura u državnom Sistemu elektronskih faktura

Zakon o elektronskim fakturama nalaže da se eFakture primljene ili izdate od strane javnih sektora čuvaju trajno, dok se eFakture izdate ili primljene od strane privatnih sektora u SEF-u čuvaju 10 godina od isteka godine u kojoj su izdate. 
Banqup premium paket vam omogućava da u arhivi naše inovativne platforme čuvate fakture 10 godina u skladu sa zakonskom regulativom.

Da li su zakonom predviđene kazne za subjekte koji ne izdaju ili ne evidentiraju eFakture?

Prema zakonu o elektronskim fakturama propisane su kazne za povredu obaveze izdavanja, čuvanja i primanja eFaktura, kao i za nezakonito korišćenje podataka. 

Zakon propisuje da pravno lice može biti kažnjeno novčanom kaznom u visini od 200.000 do 2.000.000 dinara ukoliko:
1. Povredi obavezu izdavanja eFakture
2. Ne evidentira porez na dodatu vrednost elektronski u skladu sa zakonom
3. Koristi podatke dostupne u SEF-u, a u svrhe koje nisu propisane zakonom
4. Ne prima elektronske fakture u skladu sa zakonom

Banqup je redovno ažurirana platforma u skladu sa zakonom o elektronskim fakturama, pomoću koje možete olakšati i unaprediti vaše digitalno poslovanje. 

Klikom na link isprobajte Banqup platformu besplatno i uverite se u prednosti koje donosi elektronsko fakturisanje.

Za sva dodatna pitanja, možete se obratiti našoj podršci na podrska@banqup.rs ili nas pozovite na 0117150758.

  


 

Banqup - lakše, brže, sigurnije


Aktiviraj Banqup

сродни блогови